விசுவாசித்து தேவபிள்ளையாயிருங்கள்

விசுவாசித்து தேவபிள்ளையாயிருங்கள்

Watch Video

உங்கள் இருதயத்தை தேவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்களா? இன்று உங்கள் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்காக அவர் தன்னையே சிலுவையில் அர்ப்பணித்தார். உங்களை சுத்திகரிப்பதற்கும், நீதியுள்ளவராக்குவதற்கும் அவர் தனது ஜீவனைக் கொடுத்தார். அவரை விசுவாசியுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றிலும் வெற்றியைக் காண்பீர்கள்.