நாம் தேவனுடைய சொந்த ஜனம்

நாம் தேவனுடைய சொந்த ஜனம்

Watch Video

நீங்கள் ஒரு முக்கியமற்ற நபர் என்று நினைக்கிறீர்களா, ஒரு எளிய வேலையைச் செய்கிறீர்கள், மற்றவர்களால் கவனிக்கப்படுவதில்லை. நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது! சர்வவல்லமையுள்ள படைப்பாளரின் கண்கள் உங்களைக் கண்டன!