நிலையான துணை

நிலையான துணை

Watch Video

வாழ்க்கை நிச்சயமற்ற தன்மையைக் கொண்டது. ஆம், அது உண்மை தான்! எல்லா நேரங்களிலும் நாம் கண்மூடித்தனமாக நம்பக்கூடிய மற்றும் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இதைத்தான் இன்று கர்த்தர் வாக்களிக்கிறார். அதை கேளுங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.