"உலகில் மிகவும் அழகு எது? சிறுவர் கதை "

Watch Video

விடுகதை:
ஒருத்தனுக்கு மிகப்பெரிய காது. அது கேட்காது.
பெரிய வாயும் இருக்குது. ஆனால் பேசாது.
பெரிய வயிறும் இருக்குது. சாப்பிடாது.
அண்டா - குண்டா

சிரிக்க... சிந்திக்க... குட்டீஸ் கலாட்டா
காருண்யா பள்ளி விவரங்கள்