ஆசீர்வாதத்தின் கன்மலை

ஆசீர்வாதத்தின் கன்மலை

Watch Video

ஆண்டவர் உங்களை உயர்ந்த இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப் போகிறார். அவரே உங்களை அந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்வார். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமென்பதை இன்றைய செய்தியிலிருந்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.