கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருங்கள்

கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருங்கள்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையில், உங்களை நம்பி கொடுக்கப்பட்ட சிறிய காரியங்களில் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கும்போது, ​​நீங்கள் நினைத்ததை விடவும் அல்லது நீங்கள் கனவு கண்டதை விடவும் தேவன் நிச்சயமாக உங்களை உயர்த்தி, அதிகாரியாக வைப்பார்.