உங்கள் பயங்கள் நீங்கும்

உங்கள் பயங்கள் நீங்கும்

Watch Video

பயத்தினால் நிரம்பியிருக்கிறீர்களா? இன்று உங்கள் வாழ்க்கையை தேவகரத்தில் அர்ப்பணித்தால், அவர் உங்களை விடுவிப்பேன் என்று வாக்களிக்கிறார். ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்!