ஏன் இந்த பண நெருக்கடி?

ஏன் இந்த பண நெருக்கடி?

Watch Video

நீங்கள் இனி பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திக்கமாட்டீர்கள். அது எப்படி என்பதை இந்த நாளின் தியானத்திலிருந்து அறிந்து, தேவன் தருகிற நிறைவை அனுபவியுங்கள்.