உங்கள் ஜெபங்கள் கேட்கப்படுகிறது

உங்கள் ஜெபங்கள் கேட்கப்படுகிறது

Watch Video

நீங்கள் எந்த சிரமத்தை சந்தித்தாலும், தேவன் உங்களுக்காக ஒரு புதிய வழியை உருவாக்கி உங்கள் பிரார்த்தனைக்கு பதிலளிப்பார். எந்த ஒரு பிரார்த்தனைக்கும் பதில் கிடைக்காமல் போகாது. அவரை விசுவாசித்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.