கன்மலையிலிருந்து தேன்

கன்மலையிலிருந்து தேன்

Watch Video

நீங்கள் சிறந்தவற்றால் போஷிக்கப்பட்டு, வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்க வேண்டுமென்று தேவன் விரும்புகிறார். இன்றைய தியானத்தில் உங்களுக்கான வாக்குத்தத்தமும் நற்செய்தியும் உள்ளது.