உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்று கொள்ளுங்கள்

உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்று கொள்ளுங்கள்

Watch Video

Be thankful to God for your parents, grandparents, and ancestors for the seeds they have sown in the Lord. Because of the covenant God made with your ancestors, He has chosen to remember you and bless you and the generation to come. You will reap a great reward indeed!