உங்கள் காயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுதே குணமாகும்!

உங்கள் காயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுதே குணமாகும்!

Watch Video

மனிதகுலத்தின் அனைத்து காயங்களையும் இயேசு தம் சரீரத்தில் சுமந்தார். உங்கள் காயங்கள் இன்று குணமாகும். இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.