உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள்

உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள்

Watch Video

தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறதுபோல, கர்த்தர் தமக்குப் பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார்.