பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் சமாதானத்தோடு வாழ்வது எப்படி?

பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் சமாதானத்தோடு வாழ்வது எப்படி?

Watch Video

தேவன் உங்களுக்கு மிகவும் விசேஷமான ஒன்றை வாக்களிக்கிறார். இன்றைய தியானம் அதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லி, உங்களை வெற்றியாளராக மாற்றும்.