மனந்திரும்புதலுக்கான வெகுமதி!

மனந்திரும்புதலுக்கான வெகுமதி!

Watch Video

When you humble yourself before God, repent for all the wrong doings and make every effort to fix them, He is very near to you. You will certainly enjoy all His rewards in your life. Tune in to know more.