உங்களின் கஷ்டங்கள் நன்மையாக மாறும்!

உங்களின் கஷ்டங்கள் நன்மையாக மாறும்!

Watch Video

வாழ்க்கை சூறாவளியை போன்று உங்களை இழுத்துச் செல்லும்போது, நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இன்றைய தியானத்திலிருந்து காரணத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.