அக்கினி மதிலான தேவனை உணர்வீர்கள்

அக்கினி மதிலான தேவனை உணர்வீர்கள்

Watch Video

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் எதிரான எந்த தீமையான காரியமும் வெற்றிபெறாது. தேவ வார்த்தையின் பற்றி எரியும் அக்கினியால் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். மேலும் அறிய இன்றைய செய்தியைப் பாருங்கள்.