ஆக்கினைத்தீர்ப்பு மற்றும் குற்ற உணர்விலிருந்து விடுதலை

ஆக்கினைத்தீர்ப்பு மற்றும் குற்ற உணர்விலிருந்து விடுதலை

Watch Video

When you come to the Lord Jesus there is no condemnation. He sets you free from every guilt. Just thank the Lord and enter into the new things that God has for you. Find more by tuning into today's message.