ஆண்டவர் தரும் ஜெயம்

ஆண்டவர் தரும் ஜெயம்

Watch Video

நீங்கள் தோற்றுப்போனவரல்ல! ஜெயங்கொண்ட தேவனை நீங்கள் சேவிக்கிறீர்கள். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. உங்கள் வாழ்விலுள்ள தோல்வியின் பர்வதங்களை அவர் அகற்றி, எப்பக்கத்திலும் நீங்கள் ஜெயம்பெறும்படி செய்வீர். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.