உங்கள் பிரயாசத்தின் பலனால் மகிழுங்கள்

உங்கள் பிரயாசத்தின் பலனால் மகிழுங்கள்

Watch Video

நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். அவர் எப்பக்கத்திலும் உங்களை ஆசீர்வதித்து, உங்கள் தேவைகளை அற்புதவிதமாய் சந்திப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.