கர்த்தர் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்துமுடிப்பார்

கர்த்தர் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்துமுடிப்பார்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவரின் கரங்களில் ஒப்படையுங்கள்! அப்போது அவர் தமது கரத்தின் கிரியைகளால் உங்களை மகிழ்ச்சியாக்குவார். நீங்கள் ஆனந்தமாய் அவரை பாடுவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.