இரட்சகருக்குள் அடங்கியிருக்கும் ஆச்சரியமான ஈவுகள்

இரட்சகருக்குள் அடங்கியிருக்கும் ஆச்சரியமான ஈவுகள்

Watch Video

இனி பாவஞ்செய்யாமல் உங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவர் இயேசுவிடம் திருப்புங்கள். தமது ஈவுகளை நீங்கள் அனுபவிக்கவும், ஆவியிலும் ஜீவனிலும் உயிர்த்தெழவும் அவர் உதவுவார். உங்கள் வாழ்க்கை பரிபூரண ஜீவன் நிறைந்ததாக விளங்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.