கர்த்தரை நம்புங்கள்; காரியம் வாய்க்கும்

கர்த்தரை நம்புங்கள்; காரியம் வாய்க்கும்

Watch Video

எந்த காரியத்தையும் சுயமாக செய்யாதிருங்கள். ஆண்டவரை முற்றிலும் நம்புங்கள். அவர் ஏற்ற சமயத்தில் நீங்கள் நினைப்பதற்கும் அதிகமாக, அழகானவிதத்தில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.