நான் சொல்வதைக் கேள்; இல்லையெனில் விட்டுவிடு

நான் சொல்வதைக் கேள்; இல்லையெனில் விட்டுவிடு

Watch Video

அனுதினமும் தேவனுடைய வார்த்தையை பயபக்தியோடு அணுகுவது முக்கியம். நீதிமானுக்கு நிச்சயமாய் பலன் கிடைக்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.