மகிழ்ச்சி நீதிமான்களைப் பின்தொடர்கிறது

மகிழ்ச்சி நீதிமான்களைப் பின்தொடர்கிறது

Watch Video

 நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டது போல் தேவன் உங்களை நீதிமான்கள் என்று அழைக்கிறார். அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை மகிழ்ச்சியில் நிரப்புவார். கடவுளின் மகிமையை அனுபவிப்பீர்கள். இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிய வீடியோவைப் பாருங்கள்.