உங்கள் பெலன் புதுப்பிக்கப்படும்

உங்கள் பெலன் புதுப்பிக்கப்படும்

Watch Video

As you have come seeking the Lord’s face His strength will fill you. Just as the eagle rests and gets new feathers when you wait on the Lord you will receive new faith. No matter how much weary you have become God will strengthen you.