"போக்சோ சட்டம் சொல்வது என்ன? "

Watch Video

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான சட்டம்
2012 - நவம்பர் 14 - போக்சோ சட்டம்
டிசம்பர் 16, 2012 - நிர்பயா நிகழ்வு
2013 - நிர்பயா சட்டம்

தீர்வு - சட்டம் சொல்வது என்ன? சீஷா
விவாதம் - கலந்துரையாடல்