ஆஸ்தியை பெருகச்செய்யும் ஆசீர்வாதங்கள்

ஆஸ்தியை பெருகச்செய்யும் ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வேண்டுமா? கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை அளிக்க விரும்புகிறார். இன்றைய தியானம் அதை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கும்.