தேவநீதியில் குற்றமற்றவர்களாய் இருங்கள்

தேவநீதியில் குற்றமற்றவர்களாய் இருங்கள்

Watch Video

ஒவ்வொரு நாளும் சோதனையிலிருந்து விடுபட நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார். தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்பதால் அவருடைய உண்மைத்தன்மையை நாம் நம்பலாம்.