எல்லையற்ற ஆசீர்வாதம்

எல்லையற்ற ஆசீர்வாதம்

Watch Video

உங்கள் வாழ்க்கையில் பலவிதமான பற்றாக்குறைகளை காண்கிறீர்களா? உங்கள் நிலைமையையும், தேவைகளையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கை மாறும். என்ன செய்ய வேண்டுமென்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள்.