கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்

கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்

Watch Video

தேவன் உங்களை ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று யோசித்தீர்களா? இன்றைய தியானத்தில் இதை குறித்து மேலும் அறிந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்.