நினைப்பதற்கும் மேலான ஆசீர்வாதங்கள்

நினைப்பதற்கும் மேலான ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

சூழ்நிலைகள் மாறிப்போகும். தேவன் உங்களைச் செழிப்பாக்குவார் . அவர் உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய செய்தியிலிருந்து மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.