அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்கள்

அளவில்லாத ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

ஒரு நல்ல தகப்பனாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். நீங்கள் சில ஆசீர்வாதங்களை பெறுவது மட்டும் அவருடைய விருப்பமல்ல. உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பதே அவர் வாஞ்சையாகும். இன்று நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அளவில்லாமல் அனுபவிக்கப்போகிறீர்கள்.