கிறிஸ்துவே வழி

கிறிஸ்துவே வழி

Watch Video

கர்த்தரே உங்கள் வழிகாட்டியாக இருப்பார். அவரே உங்களை போதித்து நடத்துவார். நீங்கள் நடக்க வேண்டிய பாதையை உங்களுக்கு காட்டுவார். அவர் உங்களில் வாழவும், உங்களோடு வாசம்பண்ணவும், உங்களோடு உலாவவும், ஐக்கியம் கொள்ளவுமே இந்த பூமிக்கு வந்தார்.