ஆறுதலளிக்கும் தேவன்

ஆறுதலளிக்கும் தேவன்

Watch Video

கர்த்தர் உங்களை குணமாக்கி ஆறுதலளிப்பார். அவரிடத்திலிருந்து ஆறுதலை பெறுபவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருப்பார்கள்.