உங்களை சுமக்கும் தேவன்

உங்களை சுமக்கும் தேவன்

Watch Video

ஒரு தாய் உங்களை பத்து  மாதங்கள் சுமக்கிறாள். ஆனால் தேவனோ முதிர்வயது வரையிலும் உங்களை சுமப்பார்.