பயத்தை விரட்டுங்கள்

பயத்தை விரட்டுங்கள்

Watch Video

தேவன் நமக்கு பயத்தின் ஆவியைக் கொடாமல், தெளிந்த சிந்தையையும், அன்பையும், பெலனையும் கொடுத்திருக்கிறார். எல்லாவிதமான பயத்திலிருந்தும் அவர் உங்களை விடுவிப்பார். இன்றைய செய்தியை கேட்க தவறாதீர்கள்.