ஆசீர்வாதத்திற்கு தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்

ஆசீர்வாதத்திற்கு தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்

Watch Video

தேவன்  உங்களை கனப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புவார். இதனால் ஜனங்கள் உங்கள் மூலம் தேவனை அறிந்து கொள்வார்கள். நீங்கள் ஒரு அடையாளமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருப்பீர்கள். அது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.