நீ பூமியை சுதந்தரிக்கொள்வாய்

நீ பூமியை சுதந்தரிக்கொள்வாய்

Watch Video

தேவன் உங்களை தேசத்தின் உயர்ந்த நிலையில் வைத்து ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ஆம், நீங்கள் செல்கிற இடங்களிலெல்லாம் நீங்கள் உயர் பதவிகளை வகிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.