கவனமாய் உருவாக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்

கவனமாய் உருவாக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்

Watch Video

நீங்கள் ஒரு நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டீர்கள்- இயேசுவோடு ஐக்கியமாயிருங்கள். அவர் உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வார். இன்று அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள்.