வெற்றியை நோக்கி

வெற்றியை நோக்கி

Watch Video

உங்கள் எதிரிகளின் மத்தியில் தேவன் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்து உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டுவருவார். நீங்கள் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைவீர்கள்.