வாஞ்சைகள் நிறைவேறும்

வாஞ்சைகள் நிறைவேறும்

Watch Video

தேவன் உங்கள் எண்ணங்களை அறிந்திருக்கிறபடியால், அவர் உங்கள் ஆசைகளையும் நீங்கள் வாஞ்சிக்கிறவைகளையும் அறிவார். இன்று, தேவன் உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்றப்போகிறார்.