போதிக்கும் தேவன்

போதிக்கும் தேவன்

Watch Video

நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்கிறீர்கள் என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? இந்த நாளின் தியானத்தில் இதற்கான பதில் கிடைக்கும்.