தேவனால் விசேஷித்த சிறப்பு பெற்றவர்

தேவனால் விசேஷித்த சிறப்பு பெற்றவர்

Watch Video

உங்களைச் சிறப்புறச் செய்வதும்,  கூட்டத்திலிருந்து உங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதும் எது? இன்றைய தியானம்  மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை சிறப்புறச் செய்யும் உண்மையைக் கண்டறிய உதவும்.