நித்திய கனம்

நித்திய கனம்

Watch Video

நீங்கள் அனைத்து தலைமுறையினருக்கும் பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறுவீர்கள் என்று தேவன் உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறார். முழு செய்தியையும் கேட்டு உங்கள் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.