சோதனைகளின் மத்தியில் நம்பிக்கை

சோதனைகளின் மத்தியில் நம்பிக்கை

Watch Video

உங்கள் நம்பிக்கையினால் தேவனை கனம்பண்ணுவீர்களானால் எல்லாம் செழிப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். அவர் உங்களை கனம்பண்ணுவார். இது எப்படி நடக்கும் என்பதை இன்றைய செய்தியில் இருந்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.