தாழ்மையுள்ளவர் மீது தேவகிருபை

தாழ்மையுள்ளவர் மீது தேவகிருபை

Watch Video

உங்கள் தாழ்மையின் மூலம் இயேசுவைக் காண்பியுங்கள். இதைச் செய்வதற்கு நீங்கள் நிறைய தியாகம் செய்ய வேண்டும். தேவன் உங்கள் தாழ்மையை நேசிக்கிறார்.