நீதிமானுக்கான தேவதயவு

நீதிமானுக்கான தேவதயவு

Watch Video

ஒரு தெய்வீக தலைமுறையைப் பெறுவதற்கு இவ்வுலகில் கணவனும் மனைவியும் உண்மையுள்ள உறவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தேவன்  எதிர்பார்க்கிறார்.