தேவ தயவு

தேவ தயவு

Watch Video

தேவனைத் தேடுவதினால் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் எண்ணற்றவை. கர்த்தர் இன்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கும் ஆசீர்வாதம் உங்களை உயர்த்தும் கவுரவிக்கும். அதைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.