கொடுத்ததை திரும்பக் கொடுக்கிற தேவன்

கொடுத்ததை திரும்பக் கொடுக்கிற தேவன்

Watch Video

நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. இன்று, தேவனுடைய  ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு சிறப்பான வழியை குறித்து  நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.